Η κοιλάδα που οι βράχοι κινούνται μόνοι τους

0
523

Σε μια ερη­μι­κή πε­ριο­χή στην Κα­λι­φόρ­νια που ονο­μά­ζε­ται κοι­λά­δα του θα­νά­του, βρά­χοι που ζυ­γί­ζουν μέ­χρι και 400 κι­λά, φαί­νο­νται σαν να έχουν συρ­θεί εκα­το­ντά­δες μέ­τρα.
Στις ει­κό­νες που ακο­λου­θούν βλέ­που­με τα ίχνη που αφή­νει αυ­τή η μυ­στη­ριώ­δης κί­νη­ση των βρά­χων: Το φαι­νό­με­νο αυ­τό έχει πα­ρα­τη­ρη­θεί από το 1940 και πολ­λές ερ­μη­νεί­ες δό­θη­καν από διά­φο­ρους ερευ­νη­τές και μη.
Πρό­κει­ται για ένα φαι­νό­με­νο που εξι­τά­ρει τους λά­τρεις των «υπερ­φυ­σι­κών» φαι­νο­μέ­νων ή των UFO.

Όμως από τον χει­μώ­να του 2011 δυο ξα­δέρ­φια, οι Richard D. Norris και James M. Norris, μα­ζί με τους συ­νερ­γά­τες τους απο­φά­σι­σαν να με­λε­τή­σουν τον φαι­νό­με­νο το­πο­θε­τώ­ντας 15 βρά­χους στην πε­ριο­χή, τους οποί­ους θα πα­ρα­κο­λου­θού­σαν με σύ­στη­μα GPS. Επρό­κει­το για το πιο βα­ρε­τό πεί­ρα­μα στον κό­σμο δή­λω­νε ο Ralph Lorenz, ένας από τους συ­νερ­γά­τες της ομά­δας (… προ­φα­νώς δεν γνώ­ρι­ζε ότι υπάρ­χει και αυ­τό)
Και τον Δε­κέμ­βριο του 2013, η τύ­χη χα­μο­γέ­λα­σε στους Richard και James Norris Norris. Φτά­νο­ντας στην κοι­λά­δα του θα­νά­του δια­πί­στω­σαν ότι εί­χε κα­λυ­φθεί από πά­γο, που το με­ση­μέ­ρι έλιω­σε δη­μιουρ­γώ­ντας ένα λε­πτό στρώ­μα νε­ρού επτά εκα­το­στών. Και οι πέ­τρες άρ­χι­σαν να κι­νού­νται με τα­χύ­τη­τες 2 έως έξι μέ­τρα ανά λε­πτό.

Να πως εξή­γη­σαν την κί­νη­ση των βρά­χων:

1. Η βρο­χή δη­μιουρ­γεί ένα ρη­χό στρώ­μα νε­ρού 2. Το νε­ρό πα­γώ­νει κα­τά τη διάρ­κεια της νύ­χτας και το πρωί ο πά­γος σπά­ει σε λε­πτά φύλ­λα 3. Οι βρά­χοι γλι­στρά­νε πά­νω στο υγρό έδα­φος με την βο­ή­θεια του ανέ­μου
1. Η βρο­χή δη­μιουρ­γεί ένα ρη­χό στρώ­μα νε­ρού 2. Το νε­ρό πα­γώ­νει κα­τά τη διάρ­κεια της νύ­χτας και το πρωί ο πά­γος σπά­ει σε λε­πτά φύλ­λα 3. Ο άνε­μος σπρώ­χνει τον πά­γο που επι­πλέ­ει και ο πά­γος τους ογκό­λι­θους. Ο πά­γος δρα σαν ένα «πα­νί» που κά­νει τους βρά­χους να γλι­στρά­νε πά­νω στο υγρό έδα­φος με την βο­ή­θεια του ανέ­μου
Η ερ­μη­νεία των Norris et al για την ολί­σθη­ση των βρά­χων δη­μο­σιεύ­ε­ται με τί­τλο «Sliding Rocks on Racetrack Playa, Death Valley National Park: First Observation of Rocks in Motion» στο plosone.​org. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη άμε­ση επι­στη­μο­νι­κή πα­ρα­τή­ρη­ση της κί­νη­σης των βρά­χων με χρή­ση GPS, σε συν­δυα­σμό με με­τε­ω­ρο­λο­γι­κό σταθ­μό και κά­με­ρες time-lapse.

Πηγή

Προηγούμενο άρθροΕλλάδα – Χάρτης Υετού-Νεφών (Βίντεο)
Επόμενο άρθροΦιλιππίνες: 10 δέντρα θα πρέπει να φυτεύει ο κάθε μαθητής για να πάρει απολυτήριο